แผนการดำเนินงาน

คณะที่ปรึกษาฯ กำหนดแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 29 พ.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 59
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1 กระบวนการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ชุมชน และการจัดตั้งผู้แทนหรือแกนนำชุมชน
1.1 จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.2 กำหนดขอบเขตรับผิดชอบของทั้ง 4 จังหวัดเป็นรายบุคคล
1.3 การสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหาชุมชนที่มีผักตบชวาหนานแน่น ข้อมูลภาคเกษตรกรรมในชุมชน ความต้องการใช้ประโยชน์ผักตบชวาของชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชน แบ่งเป็น 4 จังหวัด โดยสำรวจและเก็บข้อมูลอย่างน้อย 24 ชุมชน
1.4 นำรายชื่อชุมชนที่ได้จากการสำรวจเข้าที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ เพื่อสรุปรายชื่อชุมชนที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ แล้วเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
1.5 นำรายชื่อชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง 24 ชุมชน เข้าที่ประชุมที่ปรึกษาฯ อีกครั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 12 ชุมชน และนำรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 ชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ
1.6 เชิญชวนประชาชนจาก 12 ชุมชน รวมกันไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงการและให้ความร่วมมือกับโครงการ ชุมชนละ 5 คน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน รวม 60 คน
2 ด้านการศึกษารูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน/กรรมวิธี การพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ความต้องการของชุมชนในพื้นที่และคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาการอย่างน้อย 4 รูปแบบ
2.1 การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา
2.2 การผลิตดินผสมจากผักตบชวา
2.3 การผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา
2.4 การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง
2.5 จัดทำเอกสารผลการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้ง 4 รูปแบบ รวมทั้งจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือการผลิต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานในการฝึกอบรมแก่ผู้แทนชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน จาก 12 หมู่บ้าน
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้ง 4 รูปแบบ ชุมชนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาในการจัดอบรมจำนวน 1 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งจัดทั้งหมด 12 หมู่บ้าน รวมผู้เข้าร่วมตลอดโครงการไม่น้อยกว่า 600 คน
4 ส่งเสริมการผลิต การนำมาใช้ประโยชน์/จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยแหล่งที่จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมด 4 แหล่ง
5 ให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดผักตบชวา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
6 ติดตามประเมินผลโครงการ ประสานแกนนำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยดำเนินการสอบถามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
7 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมภาพถ่ายที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
8 ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
9 ผลิตวีดีทัศน์ (DVD) การดำเนินโครงการความยาวไม่เกิน 10 นาที จำนวน 300 แผ่น พร้อมแผ่นมาสเตอร์

A writer is websites that do your homework quotation a real writer, such as a student, while..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>