ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วันลงนามในสัญญาคือ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันสิ้นสุดสัญญาคือ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตของงานมีดังนี้

1. กระบวนการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ชุมชน และการจัดตั้งผู้แทนหรือแกนนำชุมชน ประกอบด้วย

1.1 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงในภาคผนวก)

1.2 กำหนดขอบเขตรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดเป็นรายบุคคลดังนี้

1.2.1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ศานิต สวัสดิกาญจน์  อาจารย์ภารดี แซ่อึ้งและ อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

1.2.2 จังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ ดร. ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์ ดร. พิชิต โชดก   อาจารย์ปทิตตา นาควงศ์ และนายจักรพันธ์ พิณจีน

1.2.3 จังหวัดปทุมธานี ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ ศิริโสม  ดร. เพชรพิกุล วางมูล  นางสาวบุษยา ธูปบูชากร และนางสาวปวีณา การีมี

1.2.4 จังหวัดสระบุรี ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทอง    อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ และ นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ

1.3 การสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหาชุมชนที่มีผักตบชวาหนานแน่น ข้อมูลภาคเกษตรกรรมในชุมชน ความต้องการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาของคนในชุมชน และและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสำรวจและเก็บข้อมูลอย่างน้อย 24 ชุมชน แบ่งเป็น 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดดังข้อ 1.2 จากนั้นกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยเกณฑ์ที่ใช้จะพิจารณาจาก ความรุนแรงของปัญหาผักตบชวาในชุมชน ข้อมูลภาคเกษตรกรรมในชุมชน ความต้องการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาของคนในชุมชน และความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ

1.4 นำรายชื่อชุมชนที่ได้จากการสำรวจตามเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง24 ชุมชน เข้าที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ เพื่อสรุปรายชื่อชุมชนที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และเสนอรายชื่อชุมชนทั้ง 24 ชุมชนต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

1.5 นำรายชื่อชุมชนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง 24 ชุมชน เข้าที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ อีกครั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 12 ชุมชน (พิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกชุมชน) โดยทั้ง 12 ชุมชนต้องคลอบคุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี จากนั้นนำรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 ชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ

1.6 เชิญชวนประชาชนจาก 12 ชุมชน รวมกันไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงการและให้ความร่วมมือกับโครงการหมู่บ้านละ 5 คน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน รวม 60 คน เพื่อร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานของโครงการ และกำกับดูแลกิจกรรมของโครงการภายหลังการส่งมอบงานให้กับชุมชนเป้าหมาย

 1. ด้านการศึกษารูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน/กรรมวิธี การพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ความต้องการของชุมชนในพื้นที่และคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาการอย่างน้อย 4 รูปแบบ

คณะที่ปรึกษาฯ ทำการศึกษารูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน/กรรมวิธี การพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ความต้องการของชุมชนในพื้นที่และคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาการทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา ดินผสมจากผักตบชวา ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา และการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง

2.1 การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา โดยกำหนดสูตรในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวาทั้งหมด 12 สูตร ระยะเวลาในการผลิตตลอดกรรมวิธีประมาณ 60 วัน ระยะในการส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยใช้เวลาประมาณ 15 วัน และระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยอีกประมาณ 15 วัน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวาทั้งหมด 3 เดือน (90 วัน)

2.2 การผลิตดินผสมจากผักตบชวา โดยกำหนดสูตรในการผลิตดินผสมจากผักตบชวาทั้งหมด 13 สูตร ระยะเวลาในการผลิตตลอดกรรมวิธีประมาณ 60 วัน ระยะในการส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ ความจุความชื้นสนาม ความสามารถในการอุ้มน้ำที่จุดเหี่ยวถาวรของพืช ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ และความชื้นของดิน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15 วัน และระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยอีกประมาณ 15 วัน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัยการผลิตดินผสมจากผักตบชวาทั้งหมด 3 เดือน (90 วัน)

2.3 การผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา โดยกำหนดสูตรในการผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาทั้งหมด 8 กรรมวิธี ระยะเวลาในการผลิตตลอดกรรมวิธีประมาณ 45 วัน ระยะในการส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์เพื่อหาค่าความร้อน และองค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาประกอบด้วย ปริมาณคาร์บอนเสถียร ปริมาณเถ้า ปริมาณความชื้น และค่าความร้อน โดยใช้เวลาประมาณ 30 วัน และระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยอีกประมาณ 15 วัน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัยการผลิตดินผสมจากผักตบชวาทั้งหมด 3 เดือน (90 วัน)

2.4 การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง โดยกำหนดสูตรในการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางทั้งหมด 6 กรรมวิธี ระยะเวลาในการผลิตตลอดกรรมวิธีประมาณ 60 วัน โดยทำการประเมินคุณภาพของเห็ดฟาง 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ผลผลิตของเห็ดฟาง ความกว้างของดอก ความสูงของดอก และน้ำหนักต่อดอกของเห็ดฟาง ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยอีกประมาณ 30 วัน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัยการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางทั้งหมด 3 เดือน (90 วัน)

2.5 จัดทำเอกสารผลการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้ง 4 รูปแบบ รวมทั้งจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือการผลิต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน

2.6 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานในการฝึกอบรมแก่ผู้แทนชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน จาก 12 ชุมชน

 1. ด้านกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้ง 4 รูปแบบ

คณะที่ปรึกษาฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในชุมชน ชุมชนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาในการจัดอบรมจำนวน 1 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งจัดทั้งหมด 12 ชุมชน รวมผู้เข้าร่วมตลอดโครงการไม่น้อยกว่า 600 คน

 1. ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการผลิต การนำมาใช้ประโยชน์/จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยแหล่งที่จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมด 4 แหล่ง

คณะที่ปรึกษาฯ กำหนดแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แหล่ง ได้แก่

 1. ตลาดต้นไม้ บริเวณองค์การโทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. ตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้จะมีการรณรงค์ให้ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักเห็นถึงประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงทำการประเมินความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในทั้ง 3 มิติ คือ

1) มิติด้านผลประโยชน์ตอบแทนต่อพื้นที่ ที่เปรียบเทียบจากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้และราคาของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาตามมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2) มิติด้านประสิทธิผล ที่ตอบสนองต่อยอดและสร้างความยั่งยืนการแก้ปัญหากับแหล่งที่มีผักตบชวา (วัตถุดิบหลัก) แพร่กระจายจำนวนมาก ว่าด้วยความพร้อมในปัจจัยการผลิต รูปแบบการจัดโครงสร้างกลุ่มแกนนำของชุมชนจาก 12 ชุมชน สำหรับการกำกับดูแลกิจกรรมของโครงการภายหลังการส่งมอบงานให้แก่ชุมชนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

3) มิติด้านอุปสงค์ (ตลาด) เพื่อการใช้ประโยชน์หรือเพื่อการจำหน่าย ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาจำหน่าย/เพื่อสร้างรายได้หรือกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและที่เกี่ยวข้อง

 1. ด้านการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำ และคูคลองบริเวณใกล้เคียง

คณะที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาการให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดผักตบชวาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

 1. ด้านกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ

คณะที่ปรึกษาฯ ทำการประสานงานกับแกนนำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยดำเนินการสอบถามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ด้านการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

คณะที่ปรึกษาฯ ทำการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมภาพถ่ายที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยบันทึกบนแผ่น DVD ในรูป PDF File จำนวน 10 ชุด

 1. ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

คณะที่ปรึกษาฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 1. ด้านผลิตวีดีทัศน์ (DVD)

คณะที่ปรึกษาฯ ทำการผลิตวีดีทัศน์ (DVD) การดำเนินโครงการความยาวไม่เกิน 10 นาที จำนวน 300 แผ่น พร้อมแผ่นมาสเตอร์ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในงวดงานสุดท้าย

ghostwriter-hilfe.com/hausarbeit.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>