ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 ผลการศึกษาและพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่อย่างน้อย 4 รูปแบบ

3.2 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 ชุมชน และจำนวนประชาชนรวมไม่น้อยกว่า 600 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้/ปฏิบัติการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ อย่างน้อยชุมชนละ 1 รูปแบบ และกำหนดแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ตลาด) ที่รองรับผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

3.3 ผลการประเมินความคุ้มค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาตามมาตรฐานวิชาการใน 3 มิติ คือ

1) มิติด้านผลประโยชน์ตอบแทนต่อพื้นที่ ที่เปรียบเทียบจากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้และราคาของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาตามมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2) มิติด้านประสิทธิผล ที่ตอบสนองต่อยอดและสร้างความยั่งยืนการแก้ปัญหากับแหล่งที่มีผักตบชวา (วัตถุดิบหลัก) แพร่กระจายจำนวนมาก ว่าด้วยความพร้อมในปัจจัยการผลิต รูปแบบการจัดโครงสร้างกลุ่มแกนนำของชุมชนจาก 12 ชุมชน สำหรับการกำกับดูแลกิจกรรมของโครงการภายหลังการส่งมอบงานให้แก่ชุมชนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

3) มิติด้านอุปสงค์ (ตลาด) เพื่อการใช้ประโยชน์หรือเพื่อการจำหน่าย ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาจำหน่าย/เพื่อสร้างรายได้หรือกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและที่เกี่ยวข้อง

3.4 การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมายเพื่อทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองในชุมชน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการแปรรูปผักตบชวา รวมจัดงาน 12 ครั้ง และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 600 คน ปริมาณผักตบชวาหรือวัชพืชน้ำในแม่น้ำคูคลอง ถูกจัดเก็บหรือกำจัดออกจากแม่น้ำลำคลองภายใต้กิจกรรมฯ ในระยะเวลาโครงการรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000 กิโลกรัมสด

Die magisterarbeit schreiben lassen von einem geprften ghostwriter wenn sie eine magisterarbeit schreiben lassen wollen, sollten sie diese aufgabe keinem unbekannten write my research paper ghostwriter anvertrauen.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>