วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ด้วยหลักคิดการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) นำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชน ความคุ้มค่า และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายให้คลอบคลุมพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยในเบื้องต้นโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระยะที่ 1) และ พ.ศ. 2557 (ระยะที่ 2) ได้ดำเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์/สร้างรายได้ และในขอบเขตงานนี้กำหนดขยายผลการดำเนินงานให้ต่อเนื่อง

2.2 เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในมิติด้านผลประโยชน์ตอบแทนต่อพื้นที่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้าน      อุปสงค์ (ความต้องการ/ตลาด) สำหรับแก้ปัญหาผักตบชวา การใช้ประโยชน์หรือการจำหน่ายภายใต้หลักวิชาการ

2.3 เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมประชาชนทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

Enter the unique ID order essay writing by following on-screen instruction.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>