ที่มาและความสำคัญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา/แม่น้ำป่าสัก เชื่อมโยงมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4 จังหวัด (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) รวมระยะทาง 257 กิโลเมตร ครอบคลุมการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสายน้ำ

 

ปัญหาผักตบชวากระจายตัวครอบคลุมผิวน้ำอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้กีดขวางการเดินของน้ำ การสัญจรไปมาทางน้ำ และทัศนียภาพแม่น้ำ เนื่องจากผักตบชวา (water hyacinth) มีอัตราขยายพันธุ์สูงมาก ซึ่งผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกไหลเป็นต้นได้ 30 ต้น ภายในระยะเวลา 20 วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ำได้อัตราร้อยละ 8 ต่อวัน ถ้าเริ่มปล่อยผักตบชวาในแหล่งน้ำเพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจากการสำรวจบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นตั้งแต่ใต้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ถึงสะพานพระรามหก จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร และคลองสาขาที่เกี่ยวเนื่องในระยะทาง 1 กิโลเมตร จากปากแม่น้ำ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีผักตบชวากระจายตัวคลอบคลุมผิวน้ำอยู่หนาแน่นในพื้นที่ (30 แห่ง) ประมาณ 806,600 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตร 443,700 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 40,330 ตัน) หากไม่มีการจัดเก็บ/กำจัด ผักตบชวาเหล่านี้ จะถูกพัดพากีดขวางลำน้ำ และการกำจัดที่ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้การปลูกฝังจิตสำนึกเฝ้าระวัง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

 

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระยะที่ 1) และ พ.ศ. 2557 (ระยะที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ที่แพร่กระจายกีดขวางทางน้ำ โดยการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ผลการศึกษาความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ความต้องการของชุมชน ความคุ้มค่า และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายให้คลอบคลุมพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง

Fünf individuelle verbindungen zwischen ghostwriter berlin klang, licht und raum.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>