20151112_092236

ชุมชนบ้านตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

บริบทของชุมชน

ชุมชนบ้านตาล เป็นชุมชนหมู่ที่ 1 ในตำบลบางตะไนย์ ภายใต้การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ (ทั้งตำบล) ของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์  ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตาล หมู่ที่ 2 บ้านน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเตย หมู่ที่ 4 บ้านแหลม และหมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหนือ  ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี  1 กิโลเมตร ตามลำน้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา ตามรายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ได้แก่ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านตาล ติดกับลำน้ำเจ้าพระยาและคลองบางตะไนย์ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมกับลำน้ำเจ้าพระยาเข้ามา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านน้อย ติดกับลำน้ำเจ้าพระยาและหมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหนือติดกับคลองขวางซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมกับลำน้ำเจ้าพระยา  ตำบลบางตะไนย์เป็นตำบลที่มีคนมอญเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้กระจาย อยู่ที่ตำบล บางคูวัด ที่วัดเกาะเกรียง วัดบางตะไนย์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ติดต่อกันมาตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชนนี้ได้ร้างไปเหมือนชุมชนอื่นๆ ในอำเภอปากเกร็ด เมื่อครั้ง เสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 ครั้นถึงสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้คนมอญมาอยู่ที่ บางตะไนย์นี้อีกครั้งหนึ่ง ใน พ.ศ.2365 มีคน มอญที่เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรี่ยะ) ได้ไปรับครอบครัวมอญจาก เมืองมอญมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มาอยู่ที่บางตะไนย์ บางพูด คลองบ้านแหลมใหญ่ และได้อยู่ที่นี่ต่อเนื่องกันมา จนถึง ปัจจุบันนี้

พื้นที่บางตะไนย์นี้แต่เดิมมีต้นข่อยขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ต้นข่อยมีติดต่อกันมากเป็นบริเวณกว้างจนถึงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มอญเรียกต้นข่อยว่า “คะไน” เรียก หมู่บ้านว่า “” กวานคะไน” เมื่อมีการจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น จึงเรียกตามชื่อของหมู่บ้านที่คนมอญเรียกว่า บางคะไน และเพี้ยนเป็นเสียง ไทยว่า “บางตะไนย์” เป็น “ตำบลบางตะไนย์” พื้นที่ของบางตะไนย์ครอบคลุมไปถึงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเขตติดต่อกัน มีวัดบางตะไนย์ อยู่ในชุมชนบางตะไนย์ แต่เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี โดยใช้คลองบางตะไนย์ เป็นแนวแบ่งเขต วัดบางตะไนย์ปัจจุบันจึงไปอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ส่วนตำบลบางตะไนย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี ไม่มีวัดชื่อ บางตะไนย์

ที่ตั้ง และอาณาเขตของชุมชน 

ที่ตั้ง

พื้นที่ชุมชนบ้านตาล ต.บางตะไนย์ อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์อยู่ห่างจากอำเภอปากเกร็ด ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด  อ. เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านน้อย ต.บางตะไนย์ พื้นที่ส่วนปลายสุดของตำบลบางตะไนย์หมู่ที่ 4 บ้านแหลม    จะติดกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และข้ามฝั่งไปติดกับเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหนือ ต.บางตะไนย์ พื้นที่ส่วนปลายสุดด้านทิศตะวันตก ตำบลบางตะไนย์หมู่ที่ 5 ติดกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มฝั่งตะวันของแม่น้ำเจ้าพระยา ในฤดูน้ำหลากประชาชนมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ มีแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางตะไนย์  มีความสำคัญต่อประชาชนเนื่องจากใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมทำนา ทำสวน และเพาะปลูก ในอดีตเคยใช้ลำคลองต่างๆ เป็นเส้นเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนแต่ปัจจุบันลำคลองใช้ประโยชน์ในการสัญจรน้อยลง  และประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาแทน

ข้อมูลทั่วไป

ชุมชนบ้านตาล เป็นชุมชนหนึ่งในตำบลบางตะไนย์ มีประชากรรวม 1,699 คน เป็นชาย 822คน และเป็นหญิง 877 คน (สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, 2557)  ชุมชนมีพื้นที่ 854 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 641 ไร่เป็นนาข้าว 313 ไร่ สวนผลไม้ 92 ไร่  และพื้นที่อื่นๆ 236 ไร่ (องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์, 2551) ในพื้นที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดตาล ซึ่งมีครูและนักเรียนรวม 357 คน และวัด 1 แห่ง คือ วัดตาล มีเนื้อที่ 35 ไร่ มีศาลเจ้า 2 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อจุ๊รั่ว เนื้อที่ 3 ไร่เศษและศาลเจ้าพ่อปากคลองบางตะไนย์  เนื้อที่ 20 ตารางวา มีลานกีฬาและนันทนาการ 2 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาวัดตาล  ขนาดเนื้อที่ประมาณ  200  ตารางเมตร และลานกีฬา/สวนสุขภาพ ศาลเจ้าจุ๊รั่ว  ขนาดเนื้อที่ประมาณ  300  ตารางเมตร  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3  คนหมู่บ้านจัดสรรจำนวน  1 แห่ง คือ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา จำนวน 750 หลัง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  1และบางส่วนตั้งในหมู่ที่ 5 มีห้องเช่า/บ้านเช่า จำนวน  2 แห่ง และมีโรงงานขนาดเล็กและโกดังสินค้า จำนวน  2  แห่ง มีกลุ่มวิสาหกิจและโอทอป ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางตะไนย์7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตข้าวหมาก 1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพจัดทำผ้าบาติก 1 กลุ่ม  กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องหอมไทย 1 กลุ่ม  กลุ่มผลิตน้ำดื่ม 2 กลุ่ม  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง 1 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลบางตะไนย์1 กลุ่ม  รวมทั้งมีสหกรณ์จำนวน 2 แห่ง   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ได้แก่ สหกรณ์ปากเกร็ด จำกัด และชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์, 2558)

ลักษณะภูมิอากาศของชุมชนบ้านตาล มีลักษณะภูมิอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรี คือเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน     เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อยสภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 25 °C และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33 °C  มีถนนสายหลักผ่านในพื้นที่ชุมชน   จำนวน  2    สาย คือถนนทางหลวงหมายเลข 345 ปทุมธานี-บางบัวทอง หมู่ที่ 1 และ 5 ขนาด 4 ช่องการจราจร ระยะทางความยาว 0.600 กม. และถนนสาย นบ.3055 (บ้านแหลมเหนือ-วัดตาล) ขนาด  2 ช่องการจราจร  ระยะทางความยาว 1.462  กม. มีถนนสายรอง   จำนวน  5  สาย คือถนนสายเลียบคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1 (คสล. )ระยะทางความยาว 0.900  กม.ถนนซอยตาล 1 (คสล. ) หมู่ที่ 1 ระยะทางความยาว 0.190 กม.ถนนซอยตาล 2 (คสล. ) หมู่ที่  1 ระยะทางความยาว 0.200 กม.ถนนซอยสะพานเหลือง (คสล. ) หมู่ที่  1ระยะทางความยาว  0.054   กม. และถนนซอยหลังสถานีอนามัย (คสล. )หมู่ที่  1 ระยะทางความยาว  0.050   กม.สะพานทางเดินเท้าจำนวน 4  สาย   คือสะพานทางเดินเท้า คสล.สายเลียบคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1 ระยะทางความยาว 0.800 กม.สะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านยายบุญปลูก ชายเนตร หมู่ที่  1ระยะทางความยาว 0.080 กม.สะพานทางเดินเท้า คสล. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา  หมู่ที่ 1 ระยะทางความยาว 0.500 กม. และสะพานทางเดินเท้าหมู่ที่  1 ระยะทางความยาว 0.075 กม. และสะพาน จำนวน  2  แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1 ตรงข้ามเทศบาลตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ด้านวัดตาล-วัดบางตะไนย์ และสะพานข้ามคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1ตรงข้ามเทศบาลตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ด้านถนนทางหลวงหมายเลข 345มีพื้นที่ที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแล้ว ร้อยละ 95 และที่ยังไมได้ดำเนินการติดตั้ง ร้อยละ 5 มีระบบประปานครหลวงที่ติดตั้งแล้ว ร้อยละ 90 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ร้อยละ 10

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทรัพยากรดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว  ปลูกไม้ผล  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทรัพยากรน้ำประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองที่สำคัญ จำนวน 3 สายได้แก่คลองบางตะไนย์ไหลผ่านหมู่ที่   1 ระยะทางประมาณ   4.3 กม.คลองบ้านแหลมเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่   14 และ 5 ระยะทางประมาณ   3.3 กม.และคลองขวางบน     ไหลผ่านหมู่ที่   1 และ 5            ระยะทางประมาณ   570 ม.มีบึง/หนองน้ำ (บ่อดินเก่า)  จำนวน  1  แห่ง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 76 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 81.58   จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และเพศหญิงจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม   มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุด เป็นจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43   รองลงมา คือ            ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 4 คน และคิดเป็นร้อยละ 5.71  ผู้เข้ารับการอบรมมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด จำนวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ  48.57 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยม จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29  ระดับปริญญา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่น ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58  รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร  จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29  และประกอบอาชีพข้าราชการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71  ผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 1,000-5,000 บาท จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57  มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  และมีรายได้ 15,000-30,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  2.86    เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดในด้านความรู้ที่ได้จากการอบรม และความพึงพอใจต่อโครงการฯ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา      พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการผลิตถ่านอัดแท่งมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ รองลงมาคือการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง คิดเป็นร้อยละ 30.00  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา คิดเป็น ร้อยละ 20.00   และการผลิตดินผสมผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 17.50  และจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า เทศบาลแกนนำชุมชนสามารถจัดหาพื้นที่บ้านเรือนที่สะดวกต่อการการดูแลของกลุ่มได้  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์สามารถสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มตามความต้องการของสมาชิก และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดนัดชุมชน ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 2. ตลาดเทศบาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 3. ตลาดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 4. จัดตั้งตลาดของกลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ตำบลบางตะไนย์   อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

 การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายสมชาย ล้อไป                           ประธานกรรมการ
 2. นางน้ำฝน หวังพึ่งเดช                     กรรมการ
 3. นายสมทัศน์ สนทนา                       กรรมการ
 4. นางมณีวรรณ หมายนาค               กรรมการ
 5. นางนุช กงสิน                                      กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี

             โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนบ้าน วัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวาชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านวัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านวัดตาล
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>