IMG_2734

ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ เป็นพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของเขตตำบลไม้ตราอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางไทร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อของตำบลไม้ตรา

 • ทิศเหนือ จดเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้       จดตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันออก  จดตำบลแม่น้ำเจ้าพระยา  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตก  จดตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครอยุธยา

จำนวนประชากร

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ในเขต อบต.ไม้ตรา

หมู่ที่ จำนวนคน (คน) จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
1.   บ้านเกาะใหญ่ 482 106
2.   บ้านเกาะใหญ่ 374 101
3.   บ้านหัวเกาะ 37 10
4.   บ้านหัวเกาะ 44 14
5.   บ้านใหม่เจริญผล 5 1
6.   บ้านท่าเกวียน 316 77
7.   บ้านแผงลอย 147 43
8.   บ้านคลองเก่า 353 83
9.   บ้านคลองขุด 94 17
10. บ้านคลองเก่า 209 41
รวม 2,061 460

 

โดยชุมชนที่ร่วมโครงการในเขต อบต.ไม้ตรา อ.บางไทร  (ที่มีระยะห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน 1 กิโลเมตร) ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ที่ 1  บ้านเกาะใหญ่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะใหญ่

การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลไม้ตรา

ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 70 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รองลงมาเป็นอาชีพ รับจ้าง และค้าขาย รับราชการ /พนักงานของรัฐตามลำดับ

อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด   คืออาชีพเกษตรกรรม

โดยพืชที่นิยมปลูกได้แก่ข้าวไม้ผลเช่นมะม่วงมะพร้าวฝรั่งชมพู่ฯลฯพืชไร่  เช่นข้าวโพดพืชผักเช่นแตงกวาคะน้ากวางตุ้งมะเขือถั่วฝักยาวมันเทศพริกผักชีต้นหอมบวบฯลฯ

ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

พื้นที่ อบต.ไม้ตรา อ.บางไทร  มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผักตบชวา ได้แก่ ตุ๊กตาของที่ระลึก  ตุ๊กตากล่องทิชชู  ตุ๊กตาทับกระดาษ  เป็นต้น

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และเพศหญิงจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวนมากที่สุด รวมคิดเป็นร้อยละ 81.63 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั่วไป (รับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย) จำนวนร้อยละ 48.98  รองมาคืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ 24.49

เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อเนื้อหาที่ทำการอบรมให้ความรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด จำนวนร้อยละ 93.75 และพึงพอใจต่อวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด จำนวนร้อยละ 95.83  ส่วนความคิดเห็นต่อการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีในระดับมากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 72.92

จากการประเมินศักยภาพและความต้องผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยจากการสอบถามเห็นในที่ประชุม พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการใช้ผักตบชวาในการทำวัสดุเพาะเห็ดฟาง มากที่สุด ร้อยละ  52,73  รองมาคือ การทำถ่านอัดแท่ง ร้อยละ 27.27  การทำการทำดินผสม ร้อยละ 16.36 และปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 3.64

ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยพื้นที่รวมในการทำกิจกรรม อาจใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ไม้ตรา ตำบลไม้ตราเป็นที่ดำเนินการเบื้องต้น ส่วนสถานที่จำหน่ายมีตลาดนัดเล็กๆ ของชุมชน ซึ่งหากดำเนินการจริง อาจนำผลิตภัณฑ์มาฝากจำหน่ายที่พื้นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง หรือพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมรับการอบรม

 • ต้องการให้นำวัสดุเชื้อเห็ดมาสนับสนุน หรือนำมาจำหน่ายให้ชาวบ้านด้วย
 • ต้องการได้ข้อมูลด้านราคาเครื่องอัดแท่งถ่านจากผักตบชวา เพื่อชาวบ้านอาจรวมกลุ่มกัน ซื้อเพื่อลงทุนทำเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม

การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินงานโครงการ

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 7 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

1) นายอิทธิพล สุขเกษม

2) นายไพรัช สุขเกษม

3) นายอำพล ยินดีพจน์

4) นางวัลยา ละอองปลิว

5) นางจิราภรณ์ กล้าผจญ

6) นางโยระ ฮูเซ้น

7) นายมงคล เจริญลาภ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 •  ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือก
 • เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การจัดฝึกอบรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ อบต.ไม้ตราอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมการทำดินผสมจากการผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมการทำดินผสมจากการผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่  ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>