1446436035197

ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

ข้อมูลบริบทของชุมชน          

ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือหรือชุมชนศาลาแดง เป็นหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายมอญตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บรรพชน   ของชาวบ้านศาลาแดงเหนือส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ (หรือเมาะลำเลิง)เนื่องจากพ่ายแพ้สงครามพม่าจึงพากันอพยพครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งเป็นการอพยพครั้งที่8 ของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย โดยให้ชาวบ้านเลือกพื้นที่ที่จะอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งจากพื้นที่เหล่า นี้คือชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ปากเกร็ด และพระประแดง ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือเป็นชุมชนขนาดเล็กมีเนื้อที่ 1,340 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย 200 ไร่ พื้นที่การเกษตร 1,085 ไร่ที่สาธารณะ 45 ไร่

ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายอนุวัตร ใจชอบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1250720

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

ชุมชนศาลาแดงเหนือตั้งอยู่ หมู่ที่2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อยห่างจากองค์การบริหารส่วน       ตำบลประมาณ 1 กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอสามโคกประมาณ 15กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีชุมชนเป็นที่ลาบลุ่ม น้ำหลาก น้ำท่วมทุกปี หมู่บ้านติด           กับเจ้าพระยา มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่บ้างแต่คนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพื้นที่ทั้งนั้น ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

ระบบการคมนาคม ได้ 2 ทางคือ   ทางบก คือ รถโดยสารประจำทาง ปทุม-เชียงรากน้อย 111 วิ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึง2 ทุ่ม แต่อาจรอนานเนื่องจากมี ผู้โดยสารใช้บริการน้อย         ทางเรือ คือ นั่งเรือโดยสารล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

 จำนวนครัวเรือนและประชากร (จปฐ. ปี 2556)จำนวนครัวเรือน 81 ครัวเรือน จำนวนประชากร 294 คน เฉลี่ยจำนวนคน 3 คน/ครัวเรือน ตามข้อมูลการจัดเก็บ (จปฐ. 2)พ.ศ. 2556 ชาย 143 หญิง 151 คน

อาณาเขต       

 • ทิศเหนือติดต่อกับ   คลองโคกตาเขียว หมู่ที่5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
 • ทิศใต้ติดต่อกับ       หมู่ที่1 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
 • ทิศตะวันออกติดต่อกับ  ถนนทางหลวงหมายเลข 3309 จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันตกติดต่อกับ      แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพของชุมชน

ชาวบ้านในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือส่วนใหญ่มีอาชีพที่แตกต่างกันไป เช่น อาชีพรับราชการ อาชีพทำงานโรงงาน และอาชีพเรือบรรทุกสินค้า โดยเฉพาะอาชีพเรือ บรรทุกสินค้าจะทำกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น บรรทุกหิน ดิน ทราย ไม้และเหล็ก การบรรทุกสินค้า แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับบริษัทที่ว่าจ้าง ครอบครัวที่มีอาชีพบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่  จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เรือเป็นบ้านไปจนกว่าจะเสร็จ

 ผลิตภัณฑ์ของชุมชน                                                                            

 • ขนมหางหงส์ ทำในช่วงวันสงกรานต์ และจะทำก็ต่อเมื่อมรการสั่งทำเท่านั้น            
 • หมี่กรอบ ทำจำหน่ายเป็นประจำ และ ทำต่อเมื่อมีออเดอร์  
 • กระยาสารท ทำจำหน่ายเฉพาะช่วงเข้าพรรษาถึงออกพรรษา
 •  กะปิ ปลาร้า ข้าวแช่ ส่วนใหญ่ทำตามฤดูกาล ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม    
 • น้ำผลไม้ ทำตามหน้าของผลไม้ เช่น มะตูม กระเจี๊ยบ  และทำตามออเดอร์ที่สั่ง

  สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และเพศหญิงจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา คือช่วง อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่          ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย และเมื่อสอบถามเพิ่มเติม พบว่ามีรายได้เสริมจากการเกษตร เช่น ทำนา คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อทำการประเมินระดับความ   พึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 25 ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 20 และดินผสมผักตบชวาคิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ จากการสอบถาม   ข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่ ที่สามารถสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ดได้ สามารถหาวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ในการเพาะเห็ดฟางได้ง่าย และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ ของชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย
 2. ศูนย์กระจายสินค้า OTOP ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนใน ชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้ง    ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนิน                 โครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายอนุวัตร ใจชอบ                   ประธานกรรมการ
 2. นายสวิง แก้วทอง                       กรรมการ
 3. นายสวง เรืองสว่าง                    กรรมการ
 4. นางพรรณี สุนทรบุระ                 กรรมการ
 5. นางรัตนา บุญเขื่อง                    กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดง เหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดง เหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
คัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>