IMG_2358

ชุมชนในเขต ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีการจดบันทึกประวัติหมู่บ้านอย่างแน่ชัดจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อสืบหาประวัติหมู่บ้านพบว่า  เดิมนั้นชื่อวัดดงขี้ไก่และใช้เป็นสถานที่สำหรับค่ายทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อทำการสู้รบกับทหารพม่าในสมัยนั้นได้ใช้เชือกคาดผ่านแม่น้ำเพื่อดักทำร้ายทหารพม่าที่จะมารุกราน ในครั้งหนึ่งที่มีการสู้รบกับทหารพม่าปรากฏว่าได้รับชัยชนะจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสนามไชยเพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะ  และได้ตั้งชื่อเป็นชื่อของตำบลจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง อาณาเขตของชุมชน

ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางไทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ประมาณ  4.0   กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร
 • ทิศใต้                      ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อำเภอบางปะอิน
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ แม่น้ำน้อย อำเภอบางไทร

จำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 –  8   โดยจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ในเขตตำบลสนามชัย

หมู่ที่ จำนวนคน (คน) จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
หมู่ที่  1 537 135
หมู่ที่  2 444 106
หมู่ที่  3 58 61
หมู่ที่  4 154 38
หมู่ที่  5 184 41
หมู่ที่  6 386 119
หมู่ที่  7 443 114
หมู่ที่  8 177 62
รวม 2,583 676

 

โดยชุมชนที่ร่วมโครงการเป็นหมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

การประกอบอาชีพ

ประชากรในเขตตำบลสนามชัยส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำลำคลอง  เนื่องจากในอดีตได้อาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลักประชากรมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลักโดยมีการทำนา ทำสวน  ทำไร่และมีอาชีพเสริม  เช่น  การทำดอกไม้ประดิษฐ์  โดยทั้งหมดได้จัดส่งจำหน่ายยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและส่งจำหน่ายไปยังสถานที่ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ชุมชนในเขตตำบลสนามชัยมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน เพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย ดอกไม้ประดิษฐ์และแคนตาลูป

 สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98และเพศหญิงจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.86 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั่วไป (รับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย) จำนวนร้อยละ 54.19  รองมาคืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ 22..86

เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อเนื้อหาที่ทำการอบรมให้ความรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด จำนวนร้อยละ 94.27 และพึงพอใจต่อวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด จำนวนร้อยละ 97.14  ส่วนความคิดเห็นต่อการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีในระดับมากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 85.71

จากการประเมินศักยภาพและความต้องผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยผลจากการสอบถามในที่ประชุม พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการใช้ผักตบชวาในการทำดินผสม มากที่สุด คือร้อยละ 30.34 รองมาคือ การทำปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 26.97  ถ่านอัดแท่ง คิดเป็นร้อยละ 24.72 และวัสดุเพาะเห็ดฟาง ร้อยละ  17.98

จากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่จัดทำดินผสมใน บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปากกราน หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดนัดของพื้นที่ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (แคนตาลูป) ประจำตำบล

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนประกอบการดำเนินงานระยะต่อไป

การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินงานโครงการ

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

1)  นายวิชอบ จิตรีศัพท์

2)  คุณแอน จิตรีฐาน

3)  นายวิลาศ  ทรัพย์เขต

4)  นายเอนก  อุบลรัศมี

5)  คุณเขียวหวาน  เนื่องปฐม

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือก
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การจัดฝึกอบรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนในเขตพื้นที่ชุมชนในเขต อบต.สนามชัยอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย
ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย
ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bs6
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bs10
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป
ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป  ณ ชุมชนสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>