IMG_2096

ชุมชนบ้านตลาดใต้ อำเภอเมืองปทุมธานี

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ชุมชนบ้านตลาดใต้ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางขะแยง  เดิมเขียนว่า “บางแขยง” ต่อมาเปลี่ยนเป็นบางขะแยง  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ อพยพเข้ามาอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอพยพมาจากเมืองพม่า  อาชีพเดิม ทำนา ทำสวน ทำไร่ขิง สมัยก่อนเดินทางโดยทางเรือ ปัจจุบันเดินทางโดยรถยนต์ สะดวกสบายกว่า  ปัจจุบันคนพื้นบ้านได้ขายที่ดินให้นายทุนสร้างโรงงาน คนส่วนใหญ่จึงเป็นคนต่างจังหวัด (เทศบาลตำบลบางขะแยง, 2556)

ที่ตั้ง และอาณาเขตชุมชน

ที่ตั้งชุมชนบ้านตลาดใต้

ชุมชนบ้านตลาดใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางขะแยง และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติด ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก ติด แม่น้ำเจ้าพระยา
 • ทิศใต้ ติด แม่น้ำเจ้าพระยา
 • ทิศตะวันตก ติด เทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะภูมิประเทศ

ชุมบ้านตลาดใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางขะแยง มีพื้นที่รวมทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร ( 2,511 ไร่ ) เป็นพื้นที่ราบทั้งหมด

 ข้อมูลทั่วไปของบ้านตลาดใต้

ชุมชนบ้านตลาดใต้ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบางขะแยง มีประชากรรวม 3,382 คน เป็นชาย 1,640 คน และเป็นหญิง 1,742 คน รวม 1,085 ครัวเรือน  ภายใต้การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางขะแยง    ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่การปกครองของเทศบาลบางขะแยง  ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นโพธิ์  หมู่ที่ 2 บ้านบางขะแยง       หมู่ที่ 3 บ้านตลาดใต้  และหมู่ที่ 4 บ้านบางนางบุญ  ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี  1 กิโลเมตร ตามลำน้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา ตามรายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านบางขะแยง หมู่ที่ 3 บ้านตลาดใต้ และหมู่ที่ 4 บ้านบางนางบุญ  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญคือถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี  และถนนปทุมธานีสายใน  ประกอบด้วยการคมนาคมภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางขะแยงมีถนนที่ใช้สัญจรทั่วพื้นที่อีก  27สาย ด้านการไฟฟ้า ทั้ง 4 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  มีประปาส่วนภูมิภาคครบทุกหมู่บ้าน แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำคลอง  8   สายและมีแม่น้ำ   1  สาย (เจ้าพระยา) อาชีพของประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง(ลูกจ้างโรงงาน) รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  ทำการเกษตร และรับราชการในพื้นที่เทศบาลมีสถานประกอบการ  เป็นธนาคาร  จำนวน  2  แห่ง  ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ  จำนวน 2  แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  28  แห่งสถานที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ พระตำหนักจักรีบงกช  พระตำหนักบ้านสวนปทุม พระตำหนักทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ และโบราณสถานวัดเจตวงษ์(ร้าง)สถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่ วัดชินวรารามวรวิหาร วัดบางนางบุญ วัดป่ากลางทุ่ง วัดตลาดเหนือ และวัดตลาดใต้สถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (โรงเรียนในโครงการพระดำริสมเด็จพระเทพฯ)  โรงเรียนวัดชินวราราม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดตลาดใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางขะแยง และโรงเรียนนานาชาติโกลบอลอินเดียน สถานที่ด้านสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางขะแยง สถานพยาบาลเอกชน จำนวน  5 แห่ง สถานพยาบาลสัตว์  จำนวน  2  แห่ง (เทศบาลตำบลบางขะแยง, 2558)

 สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 67 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 76.12   จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14 และเพศหญิงจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม   มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุด เป็นจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18   รองลงมา คือ    ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88  ผู้เข้ารับการอบรมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุด จำนวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ  43.14 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทต่ำสุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่น ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย รวมกัน จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05  รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และเป็นเกษตรกร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88   ผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41  มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57  และมีรายได้ 1,000-5,000 บาท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73    เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดในด้านความรู้ที่ได้จากการอบรม และความพึงพอใจต่อโครงการฯ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา    พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 50.98 รองลงมาคือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา คิดเป็น ร้อยละ 19.61   ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ร้อยละ 15.69  และดินผสมผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 13.73  และจากการสอบถาม ข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า เทศบาลตำบลบางขะแยงมีพื้นที่ที่สามารถใช้ในการจัดเตรียมวัสดุเพาะเห็ดฟางได้       รวมทั้งแกนนำกลุ่มสามารถจัดหาพื้นที่บ้านเรือนที่สะดวกต่อการการดูแลของกลุ่มได้  และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดเช้าบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
 2. ตลาดชุมชนบางขะแยง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 3. ตลาดนัดชุมชนข้างศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 4. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนใน ชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่ง ได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายปรีชา หอมมาลัย                  ประธานกรรมการ
 2. นางสาวปราณี ใจเด็ด                  กรรมการ
 3. นางบุบผา สุพัฒธี                          กรรมการ
 4. นายสมชัย รัตนมรรคา                 กรรมการ
 5. นางสาวอัญชรี หอมมาลัย         กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนบ้าน             ตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป
ณ ชุมชนบ้านตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>