kk

ชุมชนเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัต อำเภอเมือง

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ชุมชนเกาะเกรียง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบางคูวัด ภายใต้การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางคูวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองบางคูวัด  ประกอบด้วย 21 หมู่บ้านจัดสรร และ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปลายบัว หมู่ที่ 2 บ้านคลองโพธิ หมู่ที่ 3 บ้านคุ้งวัด หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางคูวัด หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเกรียง  หมู่ที่ 6 บ้านบางตะไนย์  หมู่ที่ 7 บ้านศาลเจ้า  หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 9 บ้านตีนเลน  หมู่ที่ 10 บ้านบางนางบุญ หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งกลาง  และหมู่ที่ 12 บ้านพระโอยชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี  1 กิโลเมตร ตามลำน้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา ตามรายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคุ้งวัด หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางคูวัด หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเกรียง  หมู่ที่ 6 บ้านบางตะไนย์  หมู่ที่ 9 บ้านตีนเลน  และหมู่ที่ 10 บ้านบางนางบุญ  สำหรับเทศบาลเมืองบางคูวัด เดิมเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีที่ตั้งสำนักงานประจำอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 ตามประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด เป็นเทศบาลตำบลบางคูวัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 รวมทั้งภารกิจอื่นๆเพื่อพัฒนาตำบลบางคูวัด จนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ จากเทศบาลตำบลบางคูวัด เป็นเทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลเมืองบางคูวัด มีสำนักงานตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางคูวัด ด้านทิศตะวันออกของลำคลอง หมู่ที่ 7 โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,538 ไร่

ที่ตั้งชุมชนบ้านเกาะเกรียง

ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางคูวัด และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ            ติดกับเขตตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศใต้                ติดกับหมู่ที่ 4 บ้านคลองคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก     ติดกับเขตตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันตก       ติดกับคลองเกาะเกรียง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะภูมิประเทศชุมชนบ้านเกาะเกรียง

เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองไหลผ่านพื้นที่หลายหมู่บ้าน ได้แก่ คลองบางคู

วัด และคลองเกาะเกรียง พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับต่อการพักอาศัย การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลใกล้กับกรุงเทพมหานคร ทำให้การคมนาคม การขนส่งสินค้า การลงทุน การสัญจรไปมาสะดวก ง่ายต่อการติดต่อค้าขาย ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการรับบริการจากภาครัฐ

                      ชุมชนบ้านเกาะเกรียง มีประชากรรวม 2,653 คน เป็นชาย 1,200 คน และเป็นหญิง 1,453 คน รวม 1,380 ครัวเรือน มีหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านปาริชาติ  ในพื้นที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลปาริชาติ และวัด 1 แห่ง คือ วัดเกาะเกรียง   มีสถานีอนามัยบางคูวัด 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 1,5,6,8,11 และ 12 มีกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้แก่  กลุ่มเกษตรทำนาบางคูวัด จำนวน 203 ราย กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 20 ราย กลุ่มยุวเกษตรตำบลบางคูวัด จำนวน 20 ราย  และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธ์พืช จำนวน 52 ราย  และมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด     ได้แก่ กลุ่มข้าวเกรียบมอญโบราณ กลุ่มข้าวเกรียบเห็ด กลุ่มทองม้วนโบราณ กลุ่มเค้กมะพร้าวอ่อน กลุ่มกรอบรูปดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มสมุนไพรบำรุง และกลุ่มบอนไซประดับ มีถนนสายหลักผ่านพื้นที่ชุมชนเกาะเกรียง จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนราษฎรบำรุง หมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,800 ม. ไหล่ทาง 1.00 ม. และถนนเลียบคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 5 และ 6 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 935 ม.

         สรุปผลการดำเนินงาน

             จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 90.63   จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 และเพศหญิงจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม   มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 ผู้เข้ารับการอบรมมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงสุด จำนวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ  41.38  รองลงมามีวุฒิการศึกษา และระดับปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่น ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย รวมกัน จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 68.96  รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 อาชีพข้าราชการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  93   ผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48  มีรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79  มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 และมีรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และมีรายได้ระหว่าง 1,000-5,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา      พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 41.38 รองลงมาคือ การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง คิดเป็น ร้อยละ 34.48   ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา ร้อยละ 17.24  และดินผสมผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 6.90  และจากการสอบถาม     ข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีวัดเกาะเกรียงที่สามารถใช้ในการกองปุ๋ยขนาดใหญ่ได้   สามารถขอให้รถขุดลอกผักตบชวาของเทศบาลบางคูวัดที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแต่ละเดือนมาเทกองในพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็ว เพราะมีพื้นที่กว้างขวางและวัดให้ใช้สถานที่ได้ และมีตลาดรองรับเพื่อการ    จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดนัดดวงแก้ว ภายในเมืองทองธานี
 2. ตลาดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนนทบุรี
 3. ศูนย์กระจายสินค้า OTOP ของเทศบาลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 4. ศูนย์กระจาย OTOP ของจังหวัดปทุมธานี

การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่ง            ได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายพงษ์เทพ รัตนสุวรรณ                 ประธานกรรมการ
 2. นางละเอียด พรมศาสตร์                    กรรมการ
 3. นางปารณีย์ ทวีโชตรณเดช               กรรมการ
 4. นางสาวทศวัน วิรชา                             กรรมการ
 5. นางวรรณวลี มณีเสาวลักษณ์          กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกแกนนำชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกแกนนำชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไป ณ ชุมชนบ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>