IMG_1609

ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

                       ข้อมูลบริบทของชุมชน

เดิมเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากถิ่นอื่นเมื่อร้อยกว่าปี มาตามลำน้ำเจ้าพระยา   มาตั้งถิ่นฐานที่ปากคลองชื่อว่าคลองบางโพธิ์เหนือเป็นกลุ่มมีบ้านรวมกันหลายๆ หลัง   ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ”

ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสมทรง ร่วมทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 086-7852596

ตำบลบางโพธิ์เหนือ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสามโคก      ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางนา หมู่ 2 บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ  หมู่ 3 บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ นอกจากนี้ตำบลบางโพธิ์เหนือ แต่เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่    อยู่ที่วัดบางโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ต่อมาได้แบ่งเขตอำเภอ ทำให้วัดบางโพธิ์อยู่ในเขตอำเภอเมือง และตำบลนี้ชาวบ้านก็ยังเรียกว่าตำบลบางโพธิ์เหนือ ตามสภาพพื้นที่อยู่เหนือเขตอำเภอเมืองขึ้นมา

สภาพภูมิศาสตร์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมทุกปี มีน้ำทำการเกษตร   ตลอดปี จึงเป็นแหล่งน้ำสมบูรณ์เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูก ทำสวน ทำนา สภาพดินร่วนซุย มีคลองและแม่น้ำไหลผ่าน สภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบมรสุม       มี 3 ฤดู และอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เศรษฐกิจโดยรวมของหมู่บ้านเป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่างการทำนา การทำสวนผลไม้ การทำสวนผัก การเลี้ยง ปลาในบ่อ ในร่องสวน และรับจ้างทั่วไป

การคมนาคม

 •             ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      จำนวน              1          สาย
 •             ถนนลาดยาง                             จำนวน              1          สาย
 •             ถนนลูกรัง                                    จำนวน              1          สาย
 •             ถนนดิน                                         จำนวน              1          สาย

                   แหล่งน้ำ   

 •              ประปาหมู่บ้าน                         จำนวน              1          แห่ง
 •              แม่น้ำเจ้าพระยา                      จำนวน              1          สาย
 •              คลองบางโพธิ์                         จำนวน              1          สาย 
 •              คลองบางนา                             จำนวน              1          สาย

             จำนวนประชากรของตำบล  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,216 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 3,048 คนแบ่งออกเป็น                                                                                           

 • ชุมชนบ้านบางนา จำนวน 296 คน ชาย 154 คน หญิง  142  คน 
 • ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ จำนวน 484 คน ชาย 240 คน หญิง 244      คน                            
 • ชุมชนปลายคลองบางโพธิ์เหนือ จำนวน 2,268 คน ชาย 1,102 คน หญิง     1,166   คน

             อาณาเขต                                                                                         

 • ทิศเหนือ จด ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี                              
 • ทิศใต้ จด เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก จด ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 •  ทิศตะวันตก จด ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

อาชีพของชุมชน

             อาชีพหลัก ทำนา

             ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

 •    สินค้าเกษตรแปรรูป 
 •    การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์    
 •    กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกพืช  
 •    กลุ่มประมง เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ 
 •    กลุ่มอาชีพน้ำพริกหมู่ 2

        สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศหญิงจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.54 และช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และช่วงอายุ 15-20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็น          ร้อยละ 1.81 ตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ                  60 เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.59 รองลงมาคือ ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟาง คิดเป็นร้อยละ 35.19 ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 14.81 และ ดินผสมจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลำดับและจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้ มีวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานบางส่วน และแกนนำชุมชนมีความรู้เรื่องการทำถ่านอัดแท่ง และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลปากคลองบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 2. ตลาดสันติสุข ตำบลปากคลองบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

เป็นโครงการที่ดี และควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านหรือตำบลทุกๆท้องที่ได้เข้าถึง และเป็นการร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายสมทรง ร่วมทรัพย์            ประธานกรรมการ
 2. นางวิจิตรา ทองใบ                   กรรมการ
 3. นางคูณ ทองใบ                         กรรมการ
 4. นางสมร พวงกุหลาบ               กรรมการ
 5. นางพัชรา สมสกุล                    กรรมการและเลขานุการ

             บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพการอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>