IMG_1361

ชุมชนบ้านยางตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้

ข้อมูลบริบทชุมชน

 •           ผู้นำหมู่บ้าน      นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร
 •           ตำแหน่ง              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 •           เบอร์โทรศัพท์   089-7457435

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากอำเภอเสาไห้ 7 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 15 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,733 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ, ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท  และตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้

 • ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำป่าสัก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้

จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรทั้งหมด 2,479 คน แยกเป็น

ชาย 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89   หญิง 1,267 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 618 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.95 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่

สภาพทางสังคม

ชาวตำบลบ้านยางมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

แหล่งน้ำ

 •       แม่น้ำป่าสัก
 •       บึงวัดเพชร หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 •        ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทำนา
 •        ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำป่าสัก และบึงวัดเพชร
 •        ทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีพื้นที่ป่าแต่จะมีต้นไม้ใหญ่เฉพาะบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 •        กระยาสาทร
 •        ปลากระชัง

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 79 คน ได้มีผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจทั้งสิ้น 54 คน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และเพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา คือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และมีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคืออาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้างทั่วไป กรรมกร จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3อาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4อาชีพรับราชการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ มีรายได้อยู่ในช่วง 1,000 – 5,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และมีรายได้อยู่ในช่วงมากกว่า 15,000 บาท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผลิตภัณฑ์ที่ประชนชนในชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ วัสดุเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ดินผสมผักตบชวา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และถ่านอักแท่งจากผักตบชวา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการ ทำดินผสมผักจากตบชวา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาปุ๋ยหมักจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 45 และจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่ที่สามารถผลิตดินผสมผักจากตบชวาได้เป็นจำนวน มีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะสามารถขยายกิจการได้ในอนาคต วัสดุส่วนผสมของดินผสมผักจากตบชวาสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ ภายในวัดต้นตาล ซึ่งอยู่ติดกับตำบลบ้านยาง
 2. ศูนย์กระจายสินค้า OTOP ตำบลบ้านยาง อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
 3. บริเวณร้านอาหาร ร้านกาแฟ และศูนย์ตกแต่งรถยนต์ ของผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 10 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นางนันทา แสงทอง ประธาน         กรรมการ
 2. นางสาวทิพย์ญาดา จิตหอม          กรรมการ
 3. นางลำยอง แก้วเล็ก                           กรรมการ
 4. นายนาวิน ทองเกต                             กรรมการ
 5. นางสาวภัทราภรณ์ อำมาตย์เอก กรรมการ
 6. นางจำเนียร พุ่มพวง                          กรรมการ
 7. นางนุกูลคชารัตน์                               กรรมการ
 8. นายรวย สุขโข                                     กรรมการ
 9. นางสุพรรณี จันทศร                          กรรมการ
 10. นางสมบัติ โกตถา                             กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตามศักยภาพของชุมชนคือ “ดินผสมผักจากตบชวา”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

ภาพการลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรมณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรมณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมหลังดำเนินกิจกรรมณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมหลังดำเนินกิจกรรมณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 

ภาพการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ภาพการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>