1445159447033

ชุมชนคลองบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสัญญา ฐานมั่น อายุ 41 ปี เบอร์โทรศัพท์ 081-7427852

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

ชุมชนคลองบางเตยตำบลบางเตย มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ แบ่งออกเป็นสองชุมชนคือ ชุมชนปู่ท็อป และชุมชนคันทรีพาร์ค14

          ชุมชนปู่ท็อป เป็นชุมชนดั้งเดิม ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญ ประกอบ   อาชีพทำอิฐและเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ประชาชนในส่วนที่ประกอบอาชีพทำอิฐเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก ทำสวนผลไม้ และปัจจุบันมีเกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพ ปลูกดอกมะลิ ร้อยพวงมาลัยขาย การคมนาคมมีทั้งสัญจรทางเรือและทางรถยนต์

         ชุมชนคันทรีพาร์ค14เป็นชุมชนสร้างใหม่ ประกอบด้วยประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศเข้ามาอยู่อาศัย มีประชากรประกอบอาชีพ รับราชการ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ลักษณะชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณะ เนื่องจากเจ้าของโครงการถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้ประชาชนในชุมชนคันทรีพาร์ค14 เข้าไม่ถึงบริการของ ภาครัฐ ภาครัฐเข้าช่วยเหลือบางอย่างที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ประชาชนในคันทรีพาร์ค14 ต้องพึ่งพาตนเองตลอดมาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดที่ตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนนี้คือ วัดบางเตยใน อยู่ในเขต หมู่ 7 ตำบลคลองบางเตย

สภาพทางภูมิศาสตร์

                       ชุมชนปู่ท็อป สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ลุ่ม ทางฝั่งทิศเหนือติดกับคลอง บางเตยสภาพบ้านเรือนประชาชนบางส่วนปลูกติดกับริมคลอง อยู่ในที่ดินของตนเองและ        เช่าที่เอกชน ปัจจุบันได้มีการย้ายขึ้นมาปลูกตามริมถนนที่มีการคมนาคมสะดวก พื้นที่ส่วน    ใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

                       ชุมชนคันทรีพาร์ค14 เป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ด้านหน้าหมู่บ้านติดลำคลอง   การคมนาคมใช้ทางถนน

                       จำนวนครัวเรือนและประชากร (จปฐ. ปี 2557)

                       จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 754 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,814 คน  เป็นชาย 858 คน เป็นหญิง 956 คน ผู้สูงอายุ 143 คน ผู้พิการ 30 คน และเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี 145 คน

อาณาเขต

 •  ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย ทิศใต้ จด ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 •  ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย และ ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 •  ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย และ ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 •  ทิศใต้ จดหมู่ ที่1 ตำบลบางเตย

แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

                       การอุปโภคและบริโภค ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ด้านการเกษตรกรรม ใช้น้ำจากคลองบางเตยเป็นหลัก

การประกอบอาชีพ

 •    ทำนา                         25        เปอร์เซ็นต์
 •    ทำสวน                      15        เปอร์เซ็นต์
 •    ค้าขาย                         1         เปอร์เซ็นต์
 •    เลี้ยงปลา                     1        เปอร์เซ็นต์
 •    รับราชการ                 10        เปอร์เซ็นต์
 •    พนักงานบริษัท       35        เปอร์เซ็นต์
 •    รับจ้างทั่วไป             12        เปอร์เซ็นต์
 •    กิจการของตนเอง     1        เปอร์เซ็นต์

รายได้

             จากอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ และค้าขาย รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี 116,132 บาท

ผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้าน

 •    ทำนา ทำสวน เช่น สวนฝรั่ง ทำสวนผัก เช่น เพาะเห็ดนางฟ้า สวนผักบุ้ง ชะอม
 •   ปลูกดอกมะลิ ทำรองเท้าหุ้มส้นจากกางเกงยีนเหลือใช้ ทำน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์
 •  ทำดอกไม้พลาสติก ปุ๋ยหมักชีวภาพ สารกำจัดแมลง

              สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.33และเพศหญิงจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม  มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย และเมื่อสอบถามเพิ่มเติม พบว่ามีรายได้เสริมจากการเกษตร เช่น ทำนา และ ปลูกกล้วยขาย คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา      พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการ ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง มากที่สุด คิดเป็น     ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ ดินผสมผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 45 และจากการสอบถาม ข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่ ที่สามารถสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ดได้          สามารถหาวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ในการเพาะเห็ดฟางได้ง่าย และมีตลาดรองรับเพื่อการ       จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ ภายในหมู่บ้านชุมชนคันทรีปาร์ค ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 2. ศูนย์กระจายสินค้า OTOP ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 3. ศูนย์กระจาย OTOP วัดโบสถ์ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 4. ศูนย์กระจายสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน มีกำหนดสร้างประมาณเดือนธันวาคม 2558

             การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นางยงทรง แซ่อื้อ              ประธานกรรมการ
 2. นางสง่า ศรีทัศน์                 กรรมการ
 3. นางแสงหล้า จิตตรีพรต  กรรมการ
 4. นางวราพร แซ่อื้อ              กรรมการ
 5. นางธนัญญาณ์ ฉ่ำรส       กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตาม ศักยภาพของชุมชนคือ “การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง”
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การ ดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนคลองบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

bt1
ภาพการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt2
ภาพการอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt3
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt4
ภาพการอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักชวาณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt5
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt6
ภาพการอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt7
ภาพการคัดเลือกแกนนำชุมชน ณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
bt8
ภาพการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>