IMG_0933

ชุมชนขนอนหลวงตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนขนองหลวงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มีเนื้อที่จำนวน 5.605 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 หมู่ ดังนี้  หมู่ที่  1  บ้านทำเลไทย หมู่ที่  2  บ้านขนอนหลวงหมู่ที่  3  บ้านขนอนหลวง หมู่ที่  4  บ้านเสากระโดง และหมู่ที่  5  บ้านเสากระโดง

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ           ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้                       ติดต่อกับ           ตำบลบ้านโพ และตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ           ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ           ตำบลบางปะแดง อำเภอบางปะอิน

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลขนอนหลวง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลและเป็นการแบ่งแนวเขตระหว่างตำบลบางปะแดง ตำบลตลาดเกรียบกับตำบลขนอนหลวง

เนื่องจากตำบลขนอนหลวงไม่มีพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์  จะมีในรูปต้นไม้ที่อยู่ริมข้างถนน  ลำคลอง  และไม้ผลยืนต้นในหมู่บ้าน สำหรับอุณหภูมิในตำบลขนอนหลวงมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ  20 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ  38องศาเซลเซียส  ในช่วงเดือนเมษายน

ส่วนข้อมูลแหล่งน้ำ  แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลขนอนหลวง มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เพราะตำบลขนอนหลวงจะต้องใช้แม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออุปโภคและบริโภค เป็นเส้นทางสัญจรไปมา เพราะตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำ

การใช้พื้นที่ทางการเกษตร

การใช้พื้นที่ทางการเกษตรของตำบลขนอนหลวง มีการเพาะปลูก ปี 2551 ตำบล  ขนอนหลวง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,282 ไร่ มีการทำนาเป็นส่วนใหญ่โดยการทำนาหว่านน้ำตม  ทำทั้งนาปีและนาปรังผลผลิตเฉลี่ย 750-800 กิโลกรัม/ไร่  และมีการปลูกไม้ผลแบบไว้รับประทานเอง และปลูกแบบสวนหลังบ้าน เช่นมะม่วงพันธุ์อกร่อง,เขียวเสวย  ฯลฯ นอกนั้นก็มีการปลูกมะพร้าว ขนุน ชมพู่ ไว้บริเวณบ้าน

การปลูกพืชส่วนใหญ่ของตำบลขนอนหลวงมีการปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ปี 2555 มีการปลูกข้าว ดังนี้ คือข้าวนาปี มีพื้นที่ในการปลูก 3,200 ไร่ ข้าวนาปรัง มีพื้นที่ในการปลูกพื้นที่ 2,980 ไร่ และมีการเลี้ยงกันอยู่ คือ โค แพะ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ  และห่าน นอกจากนี้มีการเลี้ยงปลาน้ำจืด ที่เกษตรกรตำบลขนอนหลวงเลี้ยง คือพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาดุกเทศ ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลาหมอ ปลาสวา

จำนวนประชากรและครัวเรือน

ตารางที่ 5.2.1 จำนวนประชากรและครัวเรือนตำบลขนอนหลวง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน) จำนวนครัวเรือนการเกษตร (ครัวเรือน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านทำเลไทย 164 204 368 105 40
2 บ้านทำเลไทย 151 189 340 97 45
3 บ้านทำเลไทย 139 173 312 89 45
4 บ้านเสากระโดง 128 161 289 82 40
5 บ้านเสากระโดง 134 167 301 86 50
รวม 716 894 1,610 459 220

 สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 54 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59และเพศหญิงจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดเป็นจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา คือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 และช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 68.96  เป็นแม่บ้าน รองลงร้อยละ 34.48 เป็นเกษตรกร  ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย และเมื่อสอบถามเพิ่มเติม พบว่ามีรายได้เสริมจากการเกษตร เช่น ทำนา และ ปลูกกล้วยขาย คิดเป็นร้อยละ เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากและมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 87.68

จากการสอบถามความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการ ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.93 รองลงมาคือ ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 18.64 และจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่ ที่สามารถสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ดได้ สามารถหาวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ในการเพาะเห็ดฟางได้ง่าย โดยเฉพาะขี้เลื่อยเพราะมีโรงงานแปรรูปไม้ในบริเวณดังกล่าว และมีตลาดรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ตลาดโก้งโค้ง

                   การคัดเลือกแกนนำชุมชนในการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

  1. นางถวัล ธรรมสจน์                  ประธานกรรมการ
  2. นางละออง ไวยสุขศรี            กรรมการ
  3. นางอุไทย พรามนัส                กรรมการ
  4. นายสำราญ ทองชัยศรี          กรรมการ
  5. นางวรรณทนา วงศ์ใจหาญ กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

  1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตามศักยภาพของชุมชนคือ “การ ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง”
  2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ของชุมชนขนอนหลวงตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

kl2
ภาพการลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม ณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl3
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl4
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl5
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl6
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl7
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl8
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl9
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl10
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง ณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl11
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมหลังดำเนินกิจกรรมณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
kl12
ภาพการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>