IMG_1174

ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางประอิน

ข้อมูลบริบทของชุมชน

ผู้นำชุมชน นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา ตำแหน่ง กำนันตำบลบ้านโพโทร. 081-4831758

นายรัตนะ พันธ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต. บ้านโพโทร. 081-8322236

ชุมชนบ้านโพ มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นทางผ่านสัญจรของชาวต่างชาติที่มาค้าขาย อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงยังมีด่านเก็บภาษีอากรที่เป็นของราชการในสมัยนั้น ชุมชนบ้านโพจึงเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างคับคั่ง จนกระทั่งเสียกรุงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานไป และภายหลังได้มีการย้ายกลับมาตั้งบ้านเรือนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอานาเขต

ชุมชนบ้านโพ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านอาณาเขต

 • ทิศเหนือติด อบต. เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้ติด เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันออกติด อบต.บ้านหว้า และ อบต.บ้านกรด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตกติด อบต. วัดยม และ อบต. ตลาดเกรียบ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนบ้านโพมีพื้นที่ทั้งหมด 7.959 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน โดยทุกหมู่บ้านของชุมชนมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองสาขา สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร บางส่วนมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางลำน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่นา มีคลองซอยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่ชุมชนบ้านโพจำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองบ้านโพ คลองบ้านเลน และคลองบ้านพาสน์

อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป บางส่วนประกอบอาชีพ รับราชการ ค้าขาย ประมงพื้นบ้าน  และทำเกษตรกรรมจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน 2,980  คน  961 ครัวเรือน จำนวนประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม 35  คน 8 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 1.17/0.83  ของจำนวนประชากร/ครัวเรือน

มีกลุ่มพัฒนาอาชีพโพธิ์ทอง รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ แชมพูสระผมน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มรับทำดอกไม้จันทน์ตั้งอยู่ที่ 23/4 หมู่3 บ้านโพ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม คือ นางโกสุม คงสกุล โทร 035-728046

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละชุมชน

จากการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ดินผสม ถ่านอัดแท่ง และวัสดุเพาะเห็ดฟาง ให้แก่ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 12 ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละชุมชนไม่น้อยกว่า 50 คน สามารถสรุปผลการดำเนินการ โดยแยกเป็นแต่ละชุมชนได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 58 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28และเพศหญิงจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.72 รองลงมา คือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 และช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29   ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 42.86 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 37.15 ข้าราชการร้อยละ 8.58 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 11.43 เมื่อทำการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทั้งหมดต่อโครงการในด้านต่างๆ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 85.73

จากการประเมินศักยภาพของชุมชน ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในการ ใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.15 รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 25.72 ดินผสมจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา คิดเป็นร้อยละ 17.15 ตามลำดับ และจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน พบว่า มีสถานที่ ที่สามารถสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ดได้ อีกทั้งยังมีสถานที่เพียงพอสำหรับใช้ในการกองปุ๋ยหมักและทำดินผสมอีกด้วย แต่การหาซื้อวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้ในการเพาะเห็ดฟางทำได้ยาก และยังหาแหล่งซื้อเพื่อมาจัดทำไม่ได้ ด้านการตลาดเพื่อรองรับเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. ตลาดนัดต้นไม้บริเวณองค์การโทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ควรมีการดำเนินการ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักอย่างจริงจัง และหาแหล่งจำหน่ายให้เพิ่มเติม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

เมื่อสิ้นสุดการอบรม คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถคัดเลือกผู้นำ/แกนนำ ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อจำนวน 9 ท่าน ซึ่งได้จากความสมัครใจของตัวแกนนำเองร่วมกับการเสนอชื่อจากคนในชุมชน ได้แก่

 1. นายประภาส ธรรมโชติ           ประธานกรรมการ
 2. นางฐิติมา พงษ์รูป                     กรรมการ
 3. นางวันดี ฮิมวาด                        กรรมการ
 4. นางบังอร ไชยมงคล               กรรมการ
 5. นางสาวสมควร ภาคเมรี        กรรมการ
 6. นางชวนพิศ อันผาสุก             กรรมการ
 7. นายประเจตส์ พงษ์ฉัตร         กรรมการ
 8. นางเต็มดวง พงษ์รุก               กรรมการ
 9. นายสมพงษ์ ไวยมาลา          กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของแกนนำชุมชน

 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกตามศักยภาพของชุมชนคือ การใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง แต่ทั้งนี้เมื่อชุมชนนำไปปฏิบัติแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อาจเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้
 2. เสนอแนะปัญหาต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา”  ของชุมชนบ้านโพตำบลบ้านโพ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรมณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำดินผสมจากผักตบชวา ณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการฝึกอบรมการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมหลังดำเนินกิจกรรมณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมหลังดำเนินกิจกรรมณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพาการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพาการคัดเลือกแกนนำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการต่อไปณ ชุมชนบ้านโพ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>