คลังเก็บหมวดหมู่: หน้าแรก

หน้าแรก

ชื่อโครงการ :       “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ:      ปี พ.ศ. 2558 วงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลา:         8 เดือน เริ่มทำงานเมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559